background

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Ermetal sahip olduğu tevazu ve insana saygının bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eder, sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız ilkeler;

 

1- Ermetal olarak faaliyet göstermekte olduğumuz sektörde topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı müşterilerimiz, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir ilişki içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

 

2- İnsan Kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için çaba gösteririz.

 

3- Çalışanlarımızın özlük haklarının doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.

 

4- Çalışma hayatını düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uygun hareket ederiz. Tüm yargı alanlarındaki rüşvet, yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet ve kara para aklama karşıtlığı ile ilgili tüm kanunlara uygun hareket ederiz.

 

5- Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır ayrımcı olmayan güvenli bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Kurum içinde çalışanlar arasında din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

 

6- Faaliyetlerimizde çocuk ve genç işçi çalıştırmayız. Bayan ve hassas çalışan grupları için pozitif ayrımcılık uygulanır.

 

7- Yasada belirtildiği şekilde en az % 3 engelli personel istihdamını sağlamayı taahhüt ederiz.

 

8- Çalışanların sosyal sınırlar içerisinde örgütlenme özgürlüğünü kullanmasına izin verilir.

 

9- Çalışanların ücret ve sosyal hakları çalışanla yapılan iş sözleşmesinde belirtildiği şekilde uygulanmaktadır. Fazla çalışma saatleri için yasada belirtilen yüzdenin üzerinde ücretlendirme uygulanır. İş kanunu ve çalışma süreleri yönetmeliklerine göre çalışma düzenine uygun çalışılır. Yıllık izin kullanımı sırasında çalışanın hak ettiği ücret ödenir. Yasada belirtilen dinlenme sürelerine uygun hareket edilir.

 

10- İşbirliğini destekleyici pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp, çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu şekilde çalışmalarını sağlarız.

 

11- Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlarız.

 

12- Ermetal olarak sosyal sorumluluk ilkesi çevresinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösterir, çalışanlarımızı sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal faaliyetleri gönüllülük esasını gözeterek destekleriz.

 

13- Faaliyetlerimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz.

 

14- Ermetal’in kurumsal sorumluluk taahhüdünün ve insan haklarına saygısının bir parçası olarak hedefi, direk veya dolaylı olarak Democratic Republic of Congo (DRC) veya komşu ülkelerdeki silahlı gruplara finans veya fayda sağlamamak için, ürünlerinde, proseslerinde, yurt içi veya yurt dışı tedarik zincirinde 3TG olarak bilinen Tantal (Ta), Kalay (Sn),Tungsten (W) ve Altın (Au) kullanmamaktır. Ermetal, bu amaç doğrultusunda, Otomotiv Sanayi Eylem Grubu (AIAG) vasıtasıyla bütün bu çabaları desteklemektedir.


 

Bu politika belgesinde yer alan ilkelerin uygulanmasında başta kurum CEO’ su olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.